TEMES

La petjada de carboni: indicador d’impacte ambiental

Què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni (PC) és un indicador que mesura les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes a causa d’una activitat o bé a causa d’un producte. Es mesura en quilograms de diòxid de carboni equivalents (kg CO2 equivalent) i aquest valor s’obté d’una suma ponderada de les emissions de tots els gasos d’efecte hivernacle (GEH) emesos pel producte o activitat que s’està avaluant.

Els principals gasos que provoquen efecte hivernacle són: el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), el monòxid de nitrogen (N2O) i els gasos refrigerants (HCFC). Aquest indicador té una perspectiva de cicle de vida del producte o activitat, és a dir, des de l’extracció de les matèries primeres fins al tractament final dels residus. Cal saber que aquest és un indicador parcial, ja que només mesura les emissions que afecten un dels impactes ambientals: el canvi climàtic.

Simbol de la Petjada de Carboni

Figura 1. Símbol de la petjada de carboni

Tipus de petjada de carboni

  • La PC corporativa: és la que quantifica les emissions de GEH (directes i indirectes) de l’activitat d’una empresa o institució durant un any.
  • La PC de producte: és la que quantifica les emissions de GEH d’un producte al llarg de tot el seu cicle de vida.

La metodologia que cal seguir per tal d’avaluar la petjada de carboni (PC) està descrita en les normes ISO 14064 (corporativa) i ISO 14067 (producte).

Per què és important calcular i reduir la petjada de carboni?

Perquè és una mesura quantitativa sobre l’impacte del canvi climàtic que produeixen els nostres productes i/o activitats. El canvi climàtic és l’impacte ambiental que més preocupació genera a escala mundial en aquests moments, ja que pot provocar molts desastres i pandèmies: sequeres, inundacions, desglaç dels pols, destrucció del plàncton dels oceans i de retruc fam i falta d’aigua potable. A més, afecta tot el nostre planeta.

10_octubre21_fig2_desgel.jpg10_octubre21_fig2_inundacio.jpg

Figura 2. Alguns efectes del canvi climàtic

Com podem utilitzar aquesta eina a la nostra empresa?

Es recomana començar primer per la petjada de carboni corporativa, ja que l’empresa té normalment les dades anuals (consums i emissions relacionades amb la producció) i posteriorment anar avaluant la petjada de carboni dels seus productes principals.

En el cas de la petjada de carboni de producte, es recomana subcontractar professionals especialitzats, almenys al principi, ja que s’utilitza la metodologia de l’anàlisi de cicle de vida (ACV), que necessita un coneixement i experiència preliminar, i un programari i bases de dades molt específiques.

Aquests professionals poden desenvolupar eines de càlcul adaptades i personalitzades per a l’empresa, eines que l’empresa podrà utilitzar any rere any per anar quantificant les millores aconseguides.

Contacta amb Divulcat