TEMES

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la nanotecnologia

Mirant al futur des de la nanoescala: Com pot influir la nanotecnologia en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), també coneguts com a Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible, són 17 objectius i 169 fites específiques que van ser adoptats per tots els estats membres de l'ONU el 2015 per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. Uns objectius que marcaran l'agenda mundial fins al 2030.

figura1b.jpg

Els disset ODS estan integrats, ja que les intervencions en una àrea afecten els resultats d'altres i perquè el desenvolupament ha d'equilibrar la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social. Seguint la promesa de no deixar ningú enrere, els països es van comprometre a accelerar el progrés per a aquells més endarrerits. És per això que els ODS han estat dissenyats per portar al món diversos “zeros” que canviïn la vida, la qual cosa inclou pobresa zero, fam zero, sida zero i discriminació contra les dones i les nenes zero. Tothom és necessari per aconseguir aquests objectius ambiciosos. Es necessita la creativitat, el coneixement, la tecnologia i els recursos financers de tota la societat per assolir els ODS en cada context.

El desenvolupament sostenible, història del concepte

L'any 1992 es va dur a terme la Conferència sobre Medi Ambient i Desenvolupament a Rio de Janeiro, on es proclamà la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, que va aprofundir i va aclarir el concepte de desenvolupament sostenible. Durant la dècada del 1990 es van madurar les propostes que haurien de donar impuls a totes les idees que hi ha darrere del concepte de desenvolupament sostenible. Posteriorment, l'any 2000, l'ONU va adoptar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van ser la iniciativa amb la qual va defensar els principis de dignitat humana, igualtat i equitat, i d'alliberar el món de la pobresa extrema, que són part del desenvolupament sostenible. En total es van definir vuit ODM, amb una sèrie de metes i d'indicadors mesurables per aconseguir en uns terminis definits.

Finalment, l'octubre del 2015, els líders mundials van adoptar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i els seus disset ODS. En el preàmbul s'assenyala la decisió de prendre “les mesures audaces i transformatives que es necessiten urgentment per reconduir el món pel camí de la sostenibilitat i la resiliència”. En termes generals cerca “fer realitat els drets humans de totes les persones; aconseguir l'equitat entre els gèneres, i l'apoderament de totes les dones i nenes”, i “garantir una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals”. En aquest sentit, l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible reafirma tots els principis de la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, i albira “un món sense pobresa, fam, malalties ni privacions”, a la vegada que manté els compromisos sobre “el dret humà a l'aigua potable i al sanejament”; “una millor higiene”, i un món “amb aliments suficients, innocus, assequibles i nutritius”.

1tri.jpg

El desenvolupament sostenible està format per tres àrees –l'ecològica, l'econòmica i la social–. L'assoliment d'aquest objectiu hauria de fer-se tenint en compte les següents premisses:

 • Conservar el nostre planeta sense posar en perill els seus ecosistemes, la flora i fauna.
 • Realitzar un desenvolupament apropiat que no afecti substantivament els ecosistemes.
 • Renunciar als nivells de consum excessius i que no estan a l'abast de tots els individus.
 • Aconseguir el creixement econòmic dels països pobres.
 • Establir un control demogràfic, referit principalment a les taxes de natalitat.
 • Usar els recursos no renovables de la forma més eficient possible.
 • Pau, igualtat i respecte cap als drets humans.
 • Democràcia.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • Objectiu 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.
 • Objectiu 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
 • Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats.
 • Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots.
 • Objectiu 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes; eliminant totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l'explotació sexual.
 • Objectiu 6. Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots.
 • Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
 • Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots.
 • Objectiu 9. Construir infraestructures duradores, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, amb especial recalcament en l'accés equitatiu i assequible per a tots.
 • Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països; aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.
 • Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, duradors i sostenibles.
 • Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles per reduir a la meitat el desaprofitament mundial d'aliments per càpita l'any 2030.
 • Objectiu 13. Adoptar mesures urgents contra el canvi climàtic mitjançant l'educació i sensibilització de les persones i la negociació d'acords i mesures nacionals i internacionals per actuar tots junts contra el canvi climàtic; minimitzant el seu impacte en la vida de les persones.
 • Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans i mars.
 • Objectiu 15. Protegir els boscos i lluitar contra la desertificació, creant lleis per preservar els ecosistemes a escala mundial, reduint la degradació ambiental i conservant la diversitat biològica.
 • Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i millor accés a la justícia.
 • Objectiu 17. Enfortir i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Nanotecnologia i ODS, requeriments previs

Com hem anat veient en aquest blog, la nanotecnologia és un terme que descriu el camp de la ciència que estudia i manipula les propietats dels materials a una escala inferior a 100 nanòmetres. En aquesta mida, el material mostra propietats inusuals i es pot fabricar per aconseguir propietats significativament millors que les que es poden aconseguir manipulant materials a major escala. Durant l'última dècada, la nanotecnologia s'ha convertit globalment en una tecnologia central, projectant la direcció futura de la ciència i l'enginyeria, així com de la indústria. Ha emergit com una plataforma versàtil per abordar els desafiaments de sostenibilitat global que enfronta el món. Els nanomaterials exhibeixen propietats fisicoquímiques clau que els fan particularment atractius com a materials funcionals per a tecnologies sostenibles. Els nanomaterials ofereixen oportunitats sense precedents per desenvolupar materials funcionals amb propietats electròniques, òptiques, catalítiques i magnètiques superiors.

figura4_0.jpg

La ciència i la tecnologia en la nanoescala ofereix suggerents solucions a molts dels reptes presents en els ODS. Abans, però, hem de remarcar una sèrie de punts preventius que es reclama que apliqui la nanotecnologia en els propers anys, entre els quals es demana que el 2025 s’estableixi un inventari actualitzat, disponible globalment i públicament, dels nanomaterials al mercat, a la vegada que es realitzi un biomonitoratge i vigilància de la salut dels treballadors que manipulin nanomaterials en principi per a quinze països i per a vint el 2030.

El mateix 2030, igualment, el sector privat ha de proporcionar públicament informació integral i verificable sobre els efectes adversos de tots els nanomaterials en el mercat, incloent-ne mutagenicitat, carcinogenicitat i efectes adversos sobre el sistema reproductiu, de desenvolupament, endocrí, immunològic i nerviós, i alhora, donar suport al desenvolupament de marcs adequats de governança i/o reglamentació en cinc països de cinc regions de l'ONU, la qual cosa implica un total de 25 països.

Solucions des de la nanoescala per als ODS

Molts dels ODS passen per la millora de la tecnologia i de l’organització social, de manera que el medi ambient pugui recuperar-se al mateix ritme que és afectat per l'activitat humana, evitant un dèficit de recursos naturals, molts dels quals no renovables.

Què ha de dir la nanotecnologia a tot això? Es podran substituir sistemes de producció actuals, basats en l'ús de matèries primeres escasses, grans quantitats d'energia i emissors de contaminants, per d'altres menys agressius per al medi ambient, amb ajuda de la nanotecnologia? Les nanotecnologies seran barates i consegüentment accessibles a molts països o per contra estaran en mans només dels països més rics que controlaran, per tant, la seva aplicació als ODS d'una manera interessada? La producció en massa i l'ús de nanomaterials serà causa de problemes mediambientals que agreugin la situació actual?

La resposta és que la nanotecnologia té un caràcter transversal i multidisciplinari que proporciona solucions pràctiques a molts sectors econòmics. Com dèiem, la nanotecnologia té molt a dir en els diferents ODS.

figura5.jpg

Començarem per l'alimentació, tot recordant l'entrada de nanotecnologia i tecnologia alimentària que tot just fa pocs dies vam fer en aquest blog. En l'article explicava que les nanopartícules s'estan explorant cada vegada més per impulsar els cultius i la nutrició, però que continuen existint dubtes sobre la seva seguretat a llarg termini. És indubtable que la nanotecnologia revolucionarà l'agricultura i els sistemes alimentaris mundials, perquè cada cop estan més presents aplicacions que podrien reduir el malbaratament, fer que els aliments siguin més segurs i ajudar a crear "supercultius" que escapin de la controvertida etiqueta d'organismes genèticament modificats (OGM). És més, si li donem una oportunitat a la nanotecnologia, aquesta podria ajudar a superar els baixos rendiments, la desnutrició i l'oposició als OGM, cosa que significa lluitar contra grans desafiaments globals.

Pel que fa a la fi de la pobresa, des del 2000 més de seixanta països han invertit en nanotecnologia, divuit dels quals translacionals i dinou en vies de desenvolupament. El seu coneixement pot afavorir noves vies de desenvolupament.

Respecte a l'energia i el medi ambient, molts dels processos relacionats amb la captació, transformació i emmagatzematge d'energia es donen a escales de pocs nanòmetres. A més, cal subratllar que existeix una estreta correlació entre l'extracció i l'ús d'energia i el medi ambient. En principi, el medi ambient és el principi i el final de les fonts i subproductes energètics. Des d'aquesta perspectiva, la nanotecnologia té un gran potencial dins dels ODS relacionats amb l'energia i el medi ambient. La nanotecnologia pot aportar interessants solucions orientades a fonts d'energia renovable (7.2) a través d'una major eficiència energètica (7.3) i l'habilitació d'una infraestructura millorada (7.b). Sense oblidar-nos de facilitar l'obtenció d'una energia neta i assequible. En aquest sentit, també s'ha de considerar la hibridació de nano i microbiologia per sintonitzar amb el medi ambient (nanomicrobiologia): les espècies microbianes s'utilitzen per interactuar amb el món inorgànic nanomètric que les envolta. Els microbis extreuen elements essencials del seu entorn, dels grans més petits i accidents de nanopartícules i micropartícules naturals, igual que els microbis sintetitzen NP d'espècies tòxiques per mineralitzar-les i desintoxicar el medi ambient. Els NP inorgànics també poden actuar com a elèctrodes i ajudar a processos biològics com la digestió anaeròbica o poden actuar com a proveïdors d'elements essencials per controlar (promoure o inhibir) el seu creixement. Per últim, podem potenciar la producció de biogàs en digestors anaeròbics (BioGAS +).

figura6.jpg

Pel que fa a la vida sana, benestar per a tots, aigua potable i igualtat, la nanotecnologia permet desenvolupar coneixements i eines de diagnòstic que tenen el potencial d'ajudar a abordar la mortalitat infantil (3.2), reduir les malalties contagioses (3.3) i no contagioses (3.4), i ajudar a garantir una atenció de salut accessible (3.8) i amb igualtat (10). Tanmateix, hem de treballar per garantir la nanoseguretat, per reduir els riscos d'exposició a materials tòxics (3.9) en el lloc de treball i reduir la contaminació (6.3, 14.1, 14.2). Un altre punt clau és l'ús de la nanotecnologia en la purificació i la potabilització eficaç de l'aigua amb tecnologia LED, filtratges eficients o altres tipus de tecnologies nano (6.1, 6.2).

nano1.jpg

Respecte a aspectes relacionats amb el creixement econòmic i la producció sostenible (8 i 12), la nanotecnologia permet obtenir nous productes nanohabilitats i sectors industrials amb una perspectiva de disseny segur que abordi la seguretat en el lloc de treball (8.8), encoratjant i permetent que les empreses adoptin pràctiques sostenibles (12.6), incloses les relatives a la generació i gestió de residus (12.3) i a la gestió (12.4), amb una perspectiva de cicle de vida (12.4).

El futur de la nanotecnologia albira llums i algunes ombres en l'horitzó. D'una banda, es preveu un creixement global del sector impulsat pels avenços tecnològics, el major suport governamental, l'augment de la inversió privada i la demanda creixent de dispositius més petits, entre altres. No obstant això, els riscos mediambientals, sanitaris i de seguretat de la nanotecnologia, i les preocupacions relacionades amb la seva comercialització podrien obstaculitzar l'expansió del mercat.

Bibliografia

Nanotechnology and the Poor: Opportunities and Risks, Meridian Institute, 2005. Aquest article estableix com les nanotecnologies poden ajudar al desenvolupament dels països més pobres. Ajuda per connectar nano amb ODS. Disponible a 10 possibles nanotecnologies lligades amb l’ODS: ¿La nanotecnología como solución a los problemas de los países en desarrollo? Una respuesta y tres moralejas.

Contacta amb Divulcat