TEMES

La simulació industrial

Avaluar opcions és una tasca complexa, la qual comporta recollir dades, analitzar-les, emetre judicis i prendre decisions. En un món en què cada dia es diversifica la varietat d'alternatives i s’intensifica el ritme competitiu, l'exigència per resultats ràpids, anticipables i verificables requereix enfocaments i eines innovadores, vàlides i potents.

La simulació constitueix una resposta idònia, ja que concedeix l’ocasió de fer una previsió acurada de l'impacte de determinades accions sense incórrer en els riscos, compromisos i terminis d'una implementació real i efectiva. Per tant, resulta ser també una eina clau facilitadora de l’aprenentatge perquè afavoreix l’adquisició i desenvolupament de les competències. Oferint-nos la possibilitat de representar, modelar i entendre el comportament de sistemes complexos i predir-ne el comportament futur. Altrament, també proporciona un mètode per comprovar l'enteniment del món i ens ajuda a assolir millors resultats, d’una forma ràpida i eficaç alhora.

imatge_jpeg_3.jpeg

Són molts i variats els àmbits susceptibles de comptar amb els sistemes de simulació. Un dels sectors pioners en el qual s’utilitzà fou l'aeronàutic, seguit de l'aeroespacial, el militar, etc. Convé no oblidar la importància cabdal que té en la medicina, ja que ens brinda l’oportunitat de conèixer, comprendre i estimar el funcionament de les intervencions abans d'executar-les. Seguint amb les mostres significatives portades a la pràctica, podem constatar la seva rellevància en el desenvolupament de les comunicacions. En els transports, per exemple, és possible definir el millor procediment per configurar els fluxos de vehicles o trobar les rutes òptimes en termes d’eficiència.

Així mateix, destacar la repercussió que té en el sector industrial on, en plena Revolució Industrial 4.0, té un paper determinant en l’àmplia i delicada tasca de la presa de decisions empresarials. En aquest sentit, pot aportar la predicció del funcionament d’una determinada maquinària o ser d’utilitat per valorar els diferents paràmetres d’una cadena d’elaboració d'un producte, induint a la detecció d’errors i permetent analitzar l’efecte de les possibles solucions sense necessitat d’haver-les d’implementar. I així, es poden exposar un llarg reguitzell de casos d’actualitat pràctics que ens demostren la repercussió i grandesa de la seva aplicació.

imatge_jpeg_2_0.jpeg

En definitiva, la simulació ens permet executar, provar diferents escenaris i solucions sense la necessitat d’assumir-ne un risc real i amb cost pràcticament nul (obviant el cost de la realització del model). El fet de tenir l’oportunitat de contemplar diferents solucions en la fase de disseny o en les de millora de línies productives existents és un element rellevant a tenir present, sobretot quan parlem d'inversions significatives.

En l’actual context de producció ajustada, una empresa hauria de vetllar per no cometre cap errada en el dimensionament d'una línia de producció. És pels presents motius que l’ús d’eines de simulació avançades esdevenen cada vegada més freqüents i necessàries en un entorn de negoci altament competitiu, basat en economies d’escala i estratègies de baix cost. La utilització adequada dels mitjans productius és de vital importància a fi de poder ser competitius davant d'altres proveïdors i així assolir l’avantatge de la diferenciació en múltiples nivells.

Contacta amb Divulcat