TEMES

Secrets i codis. Codis de la nostra vida: El carnet d’identitat dels llibres (VII)

El 1966, durant la Tercera Conferència Internacional sobre Recerca i Internacionalització del Mercat del Llibre, celebrada a Berlín, es va debatre sobre la necessitat i viabilitat d’homogeneïtzar un sistema numèric internacional per identificar els llibres amb un únic número d’identificació per a cada exemplar publicat. Aquest sistema va ser denominat ISBN (International Standard Book Number, sistema internacional de numeració de llibres) i va ser desenvolupat per J. Whitaker & Sons Ltd., al Regne Unit (1967), i per la companyia R. R. Bowker, als Estats Units (1968). Aquesta norma s’utilitza actualment en uns 200 països.

La informació detallada i la normativa la poden consultar a User’s Manual, 4th, ed., revised and enlarged International ISBN Agency. (Berlín, 1999). En aquesta publicació s’estableix que han de portar ISBN els llibres, tríptics no publicitaris, publicacions electròniques, DVD, vídeos, obres de teatre, etc.

El format clàssic consta de 10 dígits, però a partir del 2007 s’exigeix que consti de 13 dígits, i actualment conviuen les dues formes.

Format clàssic de 10 dígits

Consisteix en 10 dígits del tipus ABCDEFGHI–J, on J és el dígit de control, distribuïts així:

  • Un màxim de cinc xifres que identifiquen el país d’origen de la publicació, que és assignat per l’Agència Internacional de l'ISBN de Berlín.
  • Un màxim de set dígits que determinen l’editorial i la col·lecció, que són assignats pel país on es publica l'obra.
  • Un màxim de sis dígits que identifiquen l’autor i el títol.

El dígit de control, J, té un valor d'entre 0 i 9, essent la lletra X el caràcter que representa el 10.

En ser un màxim de deu caràcters, els dígits que manquen per completar el total de deu es prendran com a zeros a l’esquerra. Per diferenciar cada grup s’escriu un guió entremig i la forma és aquesta: AB-CDE-FGHI-J.

L’algoritme que determina el dígit de control estableix que J és el valor que compleix que la resta de dividir 10A + 9B + 8C + 7D + 6E + 5F + 4G + 3H + 2I + J entre 11 ha de ser zero, és a dir: que el resultat cal que sigui múltiple d'11.

En llenguatge més formal:

10A + 9B + 8C + 7D + 6E + 5F + 4G + 3H + 2I + J ≡ 0 (mòd. 11)

Vegem un exemple:

El llibre Las matemáticas en la vida cotidiana té l'ISBN 84-7829-020-6. Mostrarem seguidament que efectivament és correcte. Si apliquem el criteri, tenim:

10 · 8 + 9 · 4 + 8 · 7 + 7 · 8 + 6 · 2 + 5 · 9 + 4 · 0 + 3 · 2 + 2 · 0 + 6 = 297, que efectivament és múltiple d'11 (és 27 multiplicat per 11).

I ara fem-ne un altre. Quin és el dígit que falta?

Designem “?” el dígit desconegut en l'ISBN: 84-85?60-45-9. Tenim que s’ha de verificar que:

10 · 8 + 9 · 4 + 8 · 8 + 7 · 5 + 6 · + 5 · 6 + 4 · 0 + 3 · 4 + 5 · 2 + 9 = 276 + 6 · ?  ha de ser múltiple d’onze; una simple comprovació amb una petita calculadora ens mostra que el valor que va bé és = 9.

Format de l'ISBN de 13 dígits

La implantació a escala internacional del nou format de 13 dígits suggereix incorporar un codi de barres fonamentat en l'EAN-13 per tal de facilitar la lectura electrònica; sovint s’anomena també identificador ISBN Bookland EAN. Com sabem, el codi ISBN està format per 10 dígits i l'EAN per 13, aleshores s’ha d'establir una mena de criteri de traducció i homologació mútua d’un format a l'altre. Tots els codis EAN comencen per l’identificador del país, en el cas de les publicacions serà precedit pel número 978 (prefix anomenat Bookland). Al prefix 978 li segueixen els 9 primers dígits de l'ISBN. El dígit de comprovació és reemplaçat per un altre dígit, d’acord amb les regles establertes per l'EAN. En sentit invers, si a partir de l'identificador Bookland EAN volem conèixer l'ISBN tradicional, haurem d'anul·lar el 978 i recalcular el nou dígit de control en funció de l’algoritme de l'ISBN. Mostrem alguns exemples per tal de clarificar el que estem explicant.

isbn_text.pngEn la imatge es plasma el codi de barres, en format Bookland EAN, que apareix en el llibre infantil Manual de detectiu. La Penya dels Tigres, de Thomas Brezina (Cruïlla, 2007).

Mostrem, a continuació, el pas de l'ISBN tradicional al format Bookland EAN i a l'inrevés:

a) Pas de Bookland EAN a format ISBN clàssic

 L’identificador Bookland EAN que apareix és 978 848286371 9.

Considerem el codi sense el 978 ni el dígit de control, 848286371, i apliquem l’algoritme per verificar l'ISBN clàssic, per a això cal determinar el dígit de control “d” de manera que:

10 x 8 + 9 x 4 + 8 x 8 + 7 x 2 + 6 x 8 + 5 x 6 + 4 x 3 + 3 x 7 + 2 x 1 + d = múltiple d’onze, i fàcilment s’observa per simple comprovació que = 1. Per tant, l'ISBN clàssic del text és 84-8286371-1.

b) Pas de l'ISBN clàssic a format Bookland

Com s’ha comentat, aprofitarem el mateix exemple per reconstruir el codi Bookland EAN a partir de l'ISBN clàssic. Per fer-ho considerem l'ISBN tradicional precedit del 978 i sense el dígit de control, 84 8286371, i ara calcularem el dígit de control que correspon al codi Bookland EAN (diguem-li “c”). S’ha de verificar que 9 + 8 + 4 + 2 + 6 + 7 + 3(7 + 8 + 8 + 8 + 3 + 1) + = múltiple de 10; per simple substitució –amb l’ajut d’una calculadora de butxaca– trobem que = 9. Per tant, el codi Bookland EAN serà 978 848286371 9.

En algunes publicacions s’inclou un codi de barres complementari de cinc dígits amb informació addicional (per exemple el preu).

Contacta amb Divulcat