OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Avís legal i política de cookies

Identitat del titular del web

Enciclopèdia.cat (www.enciclopedia.cat) és un web de la Fundació Enciclopèdia Catalana, FP – Carrer de Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona– Tel. 93 412 00 30. NIF G-08657942. La Fundació Enciclopèdia Catalana, fundació privada, està acollida a la Llei 49/2002, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb nº 67, DOGC n. 220.5.5.82.

La Fundació Enciclopèdia Catalana és reconeguda i inscrita en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que la Fundació Enciclopèdia Catalana posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen a aquest avís legal.

A través del web, la Fundació Enciclopèdia Catalana pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin en el web enciclopedia.cat. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Enciclopèdia Catalana presta el servei, i a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’Enciclopèdia Catalana o de tercers.

Queda prohibit l’accés a aquest web i el seu ús, incloent-hi mirar, descarregar, duplicar, presentar, posicionar (posting) i publicar dades, gràfics, imatges, fotografies, projectes, descripcions, informacions i textos, compilacions de vídeo, àudio, música i so, utilitats, programari (incloent-hi miniaplicacions) i compilacions de programari, controladors i altres programes d’utilitat (utilitats) (com es determina a continuació), el contingut de qualsevol butlletí de notícies per correu electrònic o comunicacions similars trameses per la Fundació Enciclopèdia Catalana o en nom seu respecte a aquest web i/o la inscripció de l’usuari, així com qualsevol altre contingut en aquest web elaborat o tramès directament per la Fundació Enciclopèdia Catalana o per empreses associades a Enciclopèdia Catalana o pels seus proveïdors de productes, suport o serveis, tret dels casos admesos expressament en les presents condicions. Això és vàlid per a l’aplicació de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, mecànics, fotocopiadors, enregistradors o d’altre tipus.

La Fundació Enciclopèdia Catalana concedeix a l’usuari una autorització limitada per a l’accés a aquest web i el seu contingut, així com la seva explotació personal i no industrial com a recurs de suport i de comunicació únicament per a les finalitats determinades en aquest web, sempre que es mantinguin totes les indicacions de propietat intel·lectual i de drets protegits relatius al contingut del web sense alteració.

Tots els altres usos del lloc web, incloent-hi l’ús per a altres finalitats que les anteriorment esmentades, així com la modificació, distribució, transmissió i descàrrega del web (a excepció de l’encauament de pàgines), la nova publicació o Reverse Engineering, sense l’autorització prèvia i escrita de la Fundació Enciclopèdia Catalana, queden prohibits (sempre que aquesta prohibició no sigui exclosa segons la legislació aplicable). L’autorització per a l’ús del lloc web no inclou, a títol enunciatiu, l’autorització per a la revenda, explotació comercial o distribució del contingut del lloc web, l’enregistrament de qualsevol llista, descripcions o preus de productes, suports o serveis, així com per a l’ús derivatiu d’aquest lloc web o del seu contingut (incloent-hi l’entramat), la descàrrega o copiatge d’informacions de clients en benefici d’altres comerciants, qualsevol ús d’eines de mineria de dades, robots o similars per a l’enregistrament i l’extracció de dades, qualsevol ús del contingut del lloc web en qualsevol entorn del lloc web, servidor o ordinadors inclosos en una xarxa, o l’ús del contingut del lloc web que suggereixi una relació amb productes, suport o serveis de la Fundació Enciclopèdia Catalana o d’una empresa associada a aquesta, tret dels acords expressos i escrits entre les parts interessades.

Queda prohibit a l’usuari utilitzar aquest lloc web o els serveis d’una manera que contravingui a les presents condicions o que infringeixi qualsevol legislació aplicable o disposicions similars, o que causi o pugui causar danys, interrupcions o perjudicis d’aquest lloc web o els serveis. També es prohibeix a l’usuari accedir sense autorització a qualsevol part d’aquest lloc web o a comptes d’altres clients o a sistemes o xarxes d’ordinadors enllaçades amb aquest lloc web, tant si és a través de hacking, mineria de contrasenya o de qualsevol altra manera. Queda prohibit a l’usuari aplegar o provar d’aplegar informacions personals d’altres persones a través d’aquest lloc web.

Publicitat

Part del web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis vigents per a cada cas concret. La Fundació Enciclopèdia Catalana no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web podeu dirigir-vos a l’adreça electrònica següent: comunicacio@enciclopedia.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, il·lustracions i codis de programació (d’ara endavant, el “contingut”), incloent-hi sense limitació el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil i organització de l’esmentat contingut, compresos al lloc pertanyen a la Fundació Enciclopèdia Catalana, el contingut de tots els serveis d'Enciclopèdia.cat és propietat de la Fundació o de les empreses del grup, que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.

Llevat que aquestes condicions d’ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre o distribuir de cap manera, cap part ni contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web, ni en cap altre mitjà de publicació o distribució, sense el consentiment previ escrit de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

L’usuari pot veure, imprimir o descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.

L’usuari no pot crear, de manera directa o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit de la Fundació Enciclopèdia Catalana. Tampoc no pot fer rèpliques del web d’Enciclopèdia.cat en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.

El web pot tenir continguts la propietat intel·lectual és de tercers però que ha estat cedida a la Fundació per a la seva difusió digital. El web també pot tenir continguts lliures de drets. En aquests dos casos la informació i les característiques sobre els drets digitals estaran indicats en les pàgines d'obra, al final de cada article o, en el cas de les il·lustracions, en el peu de la imatge. Davant de l'absència d'aquesta informació regeix el criteri que la propietat intel·lectual de tots els articles és de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Responsabilitat per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant la Fundació Enciclopèdia Catalana, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’usuari. La Fundació Enciclopèdia Catalana emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el web; no obstant això, la Fundació Enciclopèdia Catalana no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra la Fundació Enciclopèdia Catalana i basada en la mala utilització per l’usuari del web. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a la Fundació Enciclopèdia Catalana amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Els materials, informacions i manifestacions d’opinió (que puguin incloure també contingut d’usuari) continguts i/o exposats en fòrums (o a través de qualsevol altre mitjà d’accés al contingut d’usuari) no són necessàriament de la Fundació Enciclopèdia Catalana, d’empreses associades o dels subjectes jurídics associats (o admesos per aquestes). Tot el contingut d’usuari ha de ser considerat únicament com una manifestació d’opinió i no com una exposició de fets.

Tot el contingut d’usuari i/o els serveis que rebeu o utilitzeu, o bé que transmeteu en utilitzar aquest lloc web, incloent-hi, entre d’altres, l’ús de qualsevol fòrum, competeix al vostre arbitri exclusiu i corre a risc vostre, alhora que queda subjecte a les clàusules exoneratives i limitacions de la responsabilitat incloses en aquestes condicions. La seguretat d’aquest lloc web i del contingut d’usuari no pot ser garantida.

L’usuari té coneixement que, en fer públiques informacions personals o d’altre tipus a través de procediments en línia –per exemple, a través de taulers de missatges, xats restringits i altres procediments–, aquestes informacions poden ser recollides i utilitzades per persones desconegudes. Si bé la Fundació Enciclopèdia Catalana farà tots els esforços per assegurar la protecció de les seves informacions personals i esfera privada, no pot garantir la seguretat de totes les informacions que siguin trameses per l’usuari en línia. La publicació de l’esmentada informació corre a risc de l’usuari.

Tret de les informacions personals trameses per un usuari amb la finalitat de la inscripció o l’obertura o actualització del seu compte (en la protecció de les quals la Fundació Enciclopèdia Catalana s’esforçarà de qualsevol forma i de manera econòmicament raonable), la Fundació Enciclopèdia Catalana no respon del contingut d’usuari (entre d’altres, la Fundació Enciclopèdia Catalana s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que es transmeti a una àrea del lloc web designada com a àrea protegida, privada o amb accés limitat (o que calgui considerar com a tal), si hi poden accedir altres persones que no siguin l’usuari que ha transmès el contingut d’usuari. De la mateixa manera, la Fundació Enciclopèdia Catalana no respon de cap indisponibilitat de contingut d’usuari (i s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que hagi estat tramès a una àrea denominada com a àrea pública del lloc web o a altres fòrums als quals puguin accedir altres usuaris que no siguin el que ha transmès l’esmentat contingut d’usuari.

Enciclopèdia Catalana no està obligada a intervenir en conflictes que l’usuari pugui tenir amb altres usuaris o en els quals un usuari es mostri part juntament amb altres usuaris o que es refereixin a aquest lloc web o que estiguin afectats de qualsevol manera per aquest.

En el marc de les disposicions legals sobre el dret d’autor, difamació, protecció de l’esfera privada i altres disposicions, la Fundació Enciclopèdia Catalana s’exonera de qualsevol responsabilitat pel contingut d’usuari, incloent-hi la responsabilitat per errors, virus, difamacions, injúries per escrit, indecències o inexactituds que aquest pugui contenir, així com per un possible contingut d’usuari il·legal i altres continguts d’usuari.

L’usuari és exclusivament responsable de tots els danys (incloent-hi del contingut del lloc web) que siguin causats per l’ús o la transmissió de contingut d’usuari o del lloc web, entre d’altres, per conflictes o altres casos descrits en els apartats anteriors, així com per transaccions o fets associats.

La Fundació Enciclopèdia Catalana no respon d’un accés no autoritzat al compte de l’usuari o d’una transmissió ulterior automàtica de missatges i/o virus a altres persones (que siguin causats per virus o de qualsevol altra manera) les dades de les quals hagin estat trameses per un usuari amb la finalitat d’integrar-les en un directori en línia que estigui a disposició a través d’aquest lloc web.

Les exoneracions i limitacions de responsabilitat previstes en aquestes condicions són aplicables independentment de si la responsabilitat es fa efectiva en virtut del dret contractual o delictiu (incloent-hi negligència i difamació), responsabilitat no subjecta a danys, incompliment de garanties o de qualsevol altre principi de dret.

Responsabilitat pel funcionament del web

La Fundació Enciclopèdia Catalana exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a Enciclopèdia Catalana. Així mateix, la Fundació Enciclopèdia Catalana també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Fundació Enciclopèdia Catalana. La Fundació Enciclopèdia Catalana està facultada per a suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Tot el contingut del lloc web i tots els serveis es posen a disposició en estat “tal com existeix” i “tal com està disponible”, i la Fundació Enciclopèdia Catalana exclou –en el sentit més ampli possible, segons correspongui d’acord amb la legislació pertinent– totes les garanties i promeses de qualsevol tipus (les “garanties”), tant si són expresses com si s’entenen tàcitament incloses, sobre el contingut del lloc web i els serveis, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties concloents de la vendibilitat, qualitat satisfactòria, idoneïtat per a un determinat objectiu i la no violació de drets protegits de la propietat intel·lectual de tercers.

S’estableixen, entre d’altres, les següents:

La Fundació Enciclopèdia Catalana no fa cap promesa que el lloc web sigui adequat, disponible, o que es trobi en totes les localitzacions a disposició per al seu ús o que estigui lliure de virus. Qui accedeixi a aquest lloc web i utilitzi el seu contingut i/o els serveis, respon del compliment de totes les lleis i disposicions pertinents, incloent-hi, entre d’altres, totes les lleis aplicables del país o de la població.

Si bé la Fundació Enciclopèdia Catalana ha procurat comprovar l’exactitud, confiabilitat i actualitat de tot el contingut del lloc web, incloent-hi –a títol enunciatiu i segons correspongui– les dades sobre els productes, serveis, suport i d’altres, així com les descripcions rebudes de tercers, no dóna cap garantia respecte a l’exactitud de declaracions de qualsevol tipus incloses en aquest lloc web. Tots els materials, productes, suport, serveis o informacions que conté aquest lloc web o als quals s’hi fa referència poden quedar antiquats. La Fundació Enciclopèdia Catalana no es compromet a actualitzar el contingut del lloc web. Així mateix, s’exonera de qualsevol responsabilitat per errors o omissions de qualsevol mena en el contingut del lloc web. Qualsevol decisió que es prengui a partir d’informacions incloses en el contingut del lloc web (o d’usuari) correspon a la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

La Fundació Enciclopèdia Catalana no assegura que les funcions o serveis en aquest lloc web o altres interaccions a través d’aquest estaran a disposició de manera contínua, sense interrupcions, de forma segura i sense errors, que tots els errors seran corregits o que aquest lloc web o el servidor que el posa a disposició estaran lliures de virus o d’altres components nocius. La fundació Enciclopèdia Catalana i les seves empreses associades no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol dany o virus que deteriori o envaeixi el vostre equip d’ordinador o altres propietats com a conseqüència del vostre accés a aquest lloc web o del seu ús, incloent-hi, a títol enunciatiu, la descàrrega d’imatges, programari o altre contingut del lloc web. En el cas que el contingut del lloc web generi alguna necessitat de servei, reparació o correcció de l’equip o de fitxers, totes les despeses que es produeixin seran assumides per l’usuari.

La informació inclosa en el contingut del lloc web (i d’usuari) no representa cap assessorament jurídic, professional, financer o mèdic. Qualsevol contingut del lloc web que contingui manifestacions sobre la rendibilitat d’inversions o declaracions d’intencions, no s’ha de tenir en compte. Enciclopèdia Catalana es reserva el dret a no dur a terme cap actuació segons aquestes declaracions.

El lloc web pot contenir remissions a productes i serveis concrets del grup d'empreses Enciclopèdia que en un determinat país puguin estar disponibles únicament sota alguna condició o totalment indisponibles. Aquestes remissions no s’han d’entendre com a promesa o garantia tàcita que aquests productes o serveis estiguin en un determinat país sempre a disposició.

Si l’exclusió de garanties de la Fundació Enciclopèdia Catalana descrita anteriorment queda prohibida d’acord amb la legislació pertinent, la Fundació Enciclopèdia Catalana efectuarà aquesta exclusió, restricció o limitació únicament fins a l’abast màxim admissible, segons el que disposi l’esmentada legislació.

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts al web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. La Fundació Enciclopèdia Catalana declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. La Fundació Enciclopèdia Catalana queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte d’aquests enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

Enllaços al web del Grup Enciclopèdia Catalana

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que aquests no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca d’Enciclopèdia Catalana, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es fa referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica de l’entramat en l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promoguin o facin apologia, de manera directa o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Modificacions de les condicions d’ús

La Fundació Enciclopèdia Catalana es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús del present web. Els col·laboradors i usuaris en general seran informats dels canvis mitjançant comunicació pel Bloc o altres sistemes d’informació. L’usuari restarà obligat automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran per la legislació de l’estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

La Fundació Enciclopèdia Catalana, FP, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE,
posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

La Fundació Enciclopèdia Catalana, FP es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació
que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web d'Enciclopèdia Catalana

 

1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.grupenciclopèdia.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic comunicacio@enciclopedia.cat.

 

2. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

3. LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.

Llegir més...